Drugie spotkanie ekspertów projektowych miało zasadniczo na celu doprecyzowanie przedmiotu diagnozy w obrębie założonych obszarów, wybór metod i narzędzi oraz uzgodnienie kwestii organizacyjnych badań.

Punktem wyjścia do podjętej przez ekspertów dyskusji była opracowana przez prof. Jacka Pyżalskiego i uzupełniona o komentarze prof. Krzysztofa Ostaszewskiego i dr Roberta Porzaka koncepcja badania i narzędzi.

W spotkaniu on-line wzięli udział: prof. Jacek Pyżalski, prof. Krzysztof Ostaszewski, dr Jakub Kołodziejczyk, prof. Antoni Jeżowski, dr Tomasz Kowalewicz, dr Robert Porzak, dr Wiesław Poleszak i dr Grzegorz Kata.

Rekomendacje

Na podstawie dyskusji ekspertów oraz opracowanych materiałów sformułowano rekomendacje etapowe dotyczące projektowanej diagnozy sytuacji profilaktyki w szkołach. Rekomendacje to dotyczą zwłaszcza zmiennych objętych badaniem, procedury i metodologii badań.

• Diagnoza sytuacji oddziaływań profilaktycznych powinna mieć charakter wieloaspektowy i obejmować zmienne dotyczące: klimatu szkoły, jakości wdrażania działań profilaktycznych, oceny jakości realizowanych w szkole działań, zapotrzebowania dzieci i młodzieży na profilaktykę, cech stanowiących korelaty i predykatory zachowań ryzykownych. Innym obszarem badań są uwarunkowania społeczne, kulturowe, ekonomiczne i prawne działań profilaktycznych.

• Badanie zmiennych towarzyszących, korelatów i predykatorów zachowań ryzykownych (postaw, opinii, cech) pozwoli m.in. na ocenę pożądanych efektów działań profilaktycznych. Zmienne te będą mierzone oddzielnymi kwestionariuszami.

• Badanie opinii uczniów o jakości profilaktyki szkolnej to propozycja rozszerzająca zaplanowane obszary badań. Zalecaną formą badania tych opinii są badania jakościowe, wywiady fokusowe lub dyferencjały semantyczne.

• W ramach działań poprzedzających pierwszą turę badań realizowana jest ocena szkolnych programów profilaktyki. Dane z tych analiz będą stanowiły kryteria przy wyborze środowisk do badań. Pozwoli to na objęcie diagnozą szerokiego zakresu zróżnicowanych działań profilaktycznych.

• Wstępne analizy szkolnych programów profilaktyki obejmują równoległą analizę innych dokumentów szkolnych, m.in. statutu szkoły. Informacje dotyczące treści celów, zadań wymienionych w statucie i odniesienia do nich w szkolnym programie profilaktyki to element badania uwarunkowań administracyjnych i organizacyjnych. Dane te posłużą również do analizy relacji zapisów w statucie do aktualnych regulacji prawnych.

• Jakość wdrażania i realizacji działań profilaktycznych powinna być sprawdzona w ramach badań podłużnych w oparciu o wskaźniki badające proces zmian.

• Sugerowanym sposobem badania uczniów nauczania początkowego z klas 1-3 szkół podstawowych są kwestionariusza obserwacji.

• Badanie uwarunkowań ekonomicznych wymaga opracowania od podstaw stosownych narzędzi i metodologii badań. Rezultaty analiz w tym obszarze będą przybliżeniem stanu faktycznego. Wynika to z dużej różnorodności możliwych źródeł finansowania profilaktyki, z których każde obejmuje równolegle inne rodzaje wsparcia dzieci, młodzieży i ich rodzin.

• W ramach diagnozy uwarunkowań organizacyjnych istotnym obszarem analiz jest związek między zarządzeniem dyrektora szkoły a takimi zmiennymi jak: klimat szkolny, inicjowanie i organizacja działań profilaktycznych, poziomem zaangażowania dyrekcji i nauczycieli w te działania.

• Badając skuteczność działań profilaktycznych należy przyjąć klarowne kryteria klasyfikacji programów profilaktycznych, które pozwolą odróżnić np. programy z bazy rekomendowanych od prowadzonych przez specjalistów spoza szkoły, od tych które są prowadzone przez specjalistów ze środowiska szkolnego.

• Należy wprowadzić rozgraniczenie między zaproponowanym do diagnozy klimatem szkoły a uwarunkowaniami społeczno-kulturowymi działań profilaktycznych. Wymiary diagnozujące klimat szkolny powinny być ponadto niezależne od obszaru zachowań ryzykownych. Do klimatu szkoły włącza się: wsparcie ukazywane uczniom przez nauczycieli, zaangażowanie w naukę i aspiracje uczniów, stopień w jakim uczniowie są angażowani w podejmowanie decyzji w szkole w sprawach istotnych dla społeczności uczniowskiej, poczucie bezpieczeństwa w szkole.

• Kluczową zmienną dotyczącą klimatu szkoły jest jakość relacji w grupie uczniowskiej, między uczniami i nauczycielami oraz w grupie nauczycieli. Poziom wspólnoty w środowisku szkolnym wiąże się silnie z jakością relacji osobowych utrzymywanych przez uczniów, które z kolei przekładają się na tendencję do zachowań ryzykownych. W diagnozie środowisk szkolnych należy uwzględnić ocenę relacji jako element klimatu szkoły.

 

Sesame Street po ukraińsku

John Weisz przekazał nam informację, że Sesame Street jest dostępne po ukraińsku! Twórcy opracowali zestaw filmów mogących pomóc w pracy z dziećmi, które doświadczyły stresu i traumy. Badania, które konsultował John Weisz wskazują na użyteczność zestawu dostępnego tutaj: Resources in Ukrainian Zestaw filmów można obejrzeć w YouTube: Sesamee Street - Ukrainian - YouTube

Projekt z dotacji Fundacji ORLEN - pomoc dla imigrantów z Ukrainy

Projekt z dotacji Fundacji ORLEN - pomoc dla imigrantów z Ukrainy Fundacja "Masz Szansę" dzięki dotacji z Fundacji ORLEN realizuje od 15 czerwca 2022 roku projekt "Pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna dla uchodźców z Ukrainy". Projekt obejmuje przeprowadzenie dla uchodźców psychoterapii w języku ukraińskim oraz przeszkolenie grupy wychowawców i wolontariuszy pracujących z dziećmi z Ukrainy w zakresie wsparcia psychologicznego.Psychoterapia jest realizowana...

John i Jenny Weisz w Warszawie, Lublinie i Firleju

John i Jenny Weisz odwiedzili Ukraiński Dom w Warszawie i spotkali się z terapeutami i psychologami WSEI, Caritas i Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie i Firleju Profesor John Weisz, to światowej sławy psycholog kliniczny dzieci i młodzieży, badacz i terapeuta: https://weiszlab.fas.harvard.edu/biography-0 Jenny Weisz, to adwokat specjalizująca się w ochronie praw dzieci krzywdzonych. John i Jenny Weisz odwiedzili w Warszawie Stowarzyszenie...

Szkolenie TRT - Teaching Recovery Techniques dla nieprofesjonalistów

Dwudniowe szkolenie TRT - Teaching Recovery Techniques dla nieprofesjonalistów Eksperci z fundacji Children and War https://www.childrenandwar.org/ przeprowadzili w dniach 6-7 i 17-18 maja dwa cykle warsztatów online dla wolontariuszy, nauczycieli, pedagogów i psychologów oraz studentów z zakresu wspierania dzieci i młodzieży w radzeniu sobie z traumą. Szkolenie przeprowadził zespół Fundacji CaW https://www.childrenandwar.org/projectsresources/trainers/: William Youle Laura Timms Maria Callais Szkolenie było...

SYSTEM ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH W POLSCE - stan i rekomendacje dla zwiększenia skuteczności i efektywności planowania i realizowania działań profilaktycznych w mikro i makro skali. Projekt realizowany przez Fundację „Masz Szansę” jako zadanie publiczne na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach programu Bezpieczna+. Umowa nr MEN/2016/DWKI/1175 © 2017 Fundacja Masz Szansę

Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.