Tematyka warsztatów

 

Organizacja systemu profilaktyki poprzez strategiczne angażowanie systemu edukacji (prowadzący: Timothy Lewis, University of Missouri (USA), Missouri Schoolwide Positive Behavior Support; Mark Weist, University of South Carolina (USA), School Mental Health International Leadership Exchange (SMHILE) - z tłumaczeniem)

  • W USA wciąż wzrasta świadomość, że działania na rzecz młodzieży potrzebującej wsparcia profilaktycznego w utrzymaniu lub przywróceniu zdrowego funkcjonowania prowadzone przez tradycyjne placówki na ogół nie są skuteczne. To pobudza ruch w kierunku działań na rzecz systematycznej profilaktyki i ochrony zdrowia psychicznego młodych ludzi "tam, gdzie są", czyli w szkołach. W warsztacie rozwiniemy przedstawioną w prezentacji strategię pozytywnych interwencji behawioralnych i budowania wsparcia (PBIS) o wysokiej skuteczności, dopasowaną do wielopoziomowego systemu wsparcia (MTSS), obejmującego promocję / zapobieganie na poziomie 1, wczesną interwencję na poziomie 2 i zaawansowaną interwencję na poziomie 3. Przedyskutujemy kluczowe właściwości skutecznych szkolnych programów profilaktyki i zdrowia psychicznego (SMH). Przedstawimy oparte na dowodach naukowych podejścia i narzędzia interwencji w szkołach i społecznościach szkolnych na każdym poziomie profilaktyki, z uwzględnieniem rozwoju i współpracy zespołu ds. integracji społeczności lokalnej wokół potrzeb profilaktycznych szkoły. Szczególny nacisk zostanie położony na to, w jaki sposób szkolni, specjaliści i inni liderzy systemu wspierającego młodzież mogą współpracować, aby zwiększyć efektywność profilaktyki i promocji zdrowia, zmniejszyć problemy edukacyjne oraz poprawić funkcjonowanie społeczne, zdrowotne, emocjonalne i behawioralne zagrożonych uczniów oraz utrwalić wypracowane rezultaty.


Warunki ekonomiczne, organizacyjne, prawne i administracyjne efektywnego promowania zdrowia psychicznego w szkole i profilaktyki szkolnej (prowadzący: Antonii Jeżowski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie)

  • Problematyka profilaktyki m.in. zdrowia psychicznego pojawiała się w polskiej szkole ze zmiennym szczęściem i urozmaiconą częstotliwością. Problematyka edukacji dzieci ze specjalnymi potrzebami albo nie była w ogóle dostrzegana, albo cedowana do funkcjonującego na obrzeżach systemu szkolnictwa specjalnego, albo wreszcie implementowanego do systemu szkół otwartych kształcenia integracyjnego. Kwestia finansowania tych wyzwań w systemie scentralizowanym nie była objęta informacją publiczną. Po zdecentralizowaniu ustroju edukacyjnego samorządy lokalne coraz częściej dostrzegają potrzebę pozyskiwania na ten cel środków, ich wydatkowania i informowania mieszkańców o efektach tak finansowych jak i merytorycznych. Szeroko zakrojone w ramach projektu badania i analizy pozwoliły na nowe spojrzenie także na ciągle istniejące braki w zakresie działań organizacyjnych i administracyjnych. O ich rezultatach porozmawiamy podczas konferencji.

 

Narzędzia diagnozowania potrzeb profilaktycznych i ich zastosowanie do oceny potrzeb profilaktycznych szkoły i ewaluacji szkolnych programów promocji zdrowia psychicznego i działań profilaktycznych szkoły (prowadzący: Robert Porzak, Fundacja "Masz Szansę", Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)

  • Zadaniem szkoły jest dobre wychowane i skuteczne chronienie przed czynnikami ryzyka, tak zewnętrznymi, jak i zewnętrznymi. Wiedza, jakie działania należy kierować do kogo w danej klasie, jak powinny być intensywnie i jakie rezultaty daje ich wdrożenie w formie określonego programu profilaktycznego, jest podstawą skutecznego planowania działań profilaktycznych szkoły. W trakcie warsztatu omówimy metody i narzędzia diagnozy potrzeb szkolnych w zakresie profilaktyki i sposób ich wykorzystania oraz odniesienia do danych ogólnopolskich w celu przygotowania wymaganych ustawowo badań. Omówimy też i przećwiczymy na przykładzie zasady i narzędzia prowadzenia ewaluacji profilaktyki szkolnej.

 

Struktura i przygotowanie szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego (prowadzący: Wiesław Poleszak, Fundacja "Masz Szansę", Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)

 

Wychowanie oparte na sercu (The Nurtured Heart Approach®) - narzędzia dla szkolnych psychologów, pedagogów i nauczycieli do wspomagania dzieci ze zdiagnozowanym ADHD, zachowaniami opozycyjnymi, zaburzeniami więzi i innymi trudnościami behawioralnymi, emocjami i lękami (prowadząca: Sally Baas, Concordia University, St. Paul, Past-President of The National Association of School Psychologists, NASP - z tłumaczeniem)

  • Dzieci doświadczają czasami traum, kryzysów, niepewności i niepokoju w swoich środowiskach lub domach. Warsztat przedstawia sposób odbudowy i rozwoju zasobów wewnętrznych zmieniający negatywne zachowania i wspomagający pozytywne poprzez proces pozytywnej zmiany zachowania. Wychowanie oparte na miłości opiera się na psychologii pozytywnej w budowaniu emocjonalnego zaangażowania i pozytywnych relacji, dając dorosłym i dzieciom narzędzia do zmiany każdej sytuacji. Uczestnicy poznają podstawowe założenia metody Nurtured Heart Approach®. Zostaną przedstawione trzy kluczowe techniki podejścia Nurtured Heart Approach® oraz narracje pomagające dziecku przywoływać i wspierać te techniki w prawdziwym życiu zarówno w domu, jak i w otoczeniu edukacyjnym. Uczestnicy poznają też naukowe podstawy metody Wychowania opartego na sercu oparte na badaniach psychologii pozytywnej jej skuteczność działania potwierdzoną dowodami naukowymi zarówno w środowisku rodziców, jak i w szkole.

 

Kluczowy warunek skuteczności profilaktyki - budowanie środowiskowego i społeczno-kulturowego wsparcia (prowadzący: Krzysztof Wojcieszek, Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie)

  • Zachowania ryzykowne stały się w XX wieku wyzwaniem globalnym dla zdrowia ludzkości  jako pierwotny czynnik ryzyka przedwczesnej utraty zdrowia i życia. Najlepiej to widać na podstawie epidemii nowotworów i chorób układu krążenia wysoce zależnych od stylu życia. Nadaje to profilaktyce większe znaczenie. Jednocześnie kwestionuje się skuteczność profilaktyki szkolnej. Badania wskazują na kluczowe znaczenie systemu środowiskowego wsparcia dla działań profilaktycznych. Decydujące są postawy rodziców i nauczycieli, ale też całej społeczności w zakresie norm dotyczących zachowań ryzykownych. Zachowania, które nie mają statusu normatywnego udaje się modyfikować. W jaki sposób środowisko społeczno-kulturowe określa potencjał profilaktyki? Czy i jak można środowiskowo obniżać ryzyko, a wzmacniać ochronę? Jaki jest kierunek współczesnych przemian społeczno – kulturowych z punktu widzenia celów promocji zdrowia i profilaktyki szkolnej?

 

Strategie i narzędzia angażowania rodziców, przedstawicieli instytucji i środowisk lokalnych w promocję zdrowia i profilaktykę szkolną (prowadzący: Joanne Cashman, Mariola Rosser, IDEA Partnership, NASDSE - z tłumaczeniem)

  • Czyim zadaniem jest troska o profilaktykę i zdrowie psychiczne w szkole? Mamy doskonałe badania i zaangażowanych realizatorów profilaktyki, a nie wszystko idzie tak, jak byśmy chcieli. Co powoduje rozdźwięk między badaniami a wdrożeniem w praktyce? Co może zmienić sytuację, skoro wszyscy widzimy potrzebę i wartość profilaktyki w szkołach? Wiemy też jednak, że realizacja profilaktyki i działań na rzecz zdrowia psychicznego w szkołach wymaga przekraczania wielu granic. W warsztacie omówiona zostanie metodyka i sposób wdrażania elastycznych podejść do wspierania szkolnej profilaktyki i budowania zdrowia psychicznego. W ciągu 15 lat naszej pracy 50 dużych, ogólnokrajowych organizacji zjednoczyło się, aby wspólnie stawić czoła wyzwaniom w ramach Partnerstwa IDEA NASDSE. Doświadczenia członków Partnerstwa ukazały potrzebę i rolę ​​skupienia się na osobowej, ludzkiej stronie zmiany codziennej praktyki. Omówimy wykorzystaną w tym procesie metodę Przewodzenia przez przekonywanie (Leading by Convening - LbC). Jest to plan autentycznego uczestników społeczności, napisany w całości przez wszystkie strony Partnerstwa i zawierający narzędzia, które są gotowe do użycia w codziennej pracy.

 

Narzędzia skutecznej profilaktyki dla uczniów szkół podstawowych (prowadzący: Grzegorz Kata, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)

 

Wdrażanie skutecznych narzędzi profilaktyki cyberbullingu (prowadzący: Jacek Pyżalski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

  • Przemoc rówieśnicza zarówno tradycyjna jak i elektroniczna (cyberprzemoc) są zjawiskami społecznymi, które przynoszą bardzo poważne skutki w obszarze zdrowia psychicznego wszystkich zaangażowanych osób (ofiar, sprawców, świadków). Jednocześnie wpływają na cały klimat społeczny instytucji edukacyjnych. Chociaż w Polsce zrealizowano sporo badań diagnostycznych wskazujących na wysokie wskaźniki rozpowszechnienia tych zjawisk, to skutecznych programów profilaktycznych w tym obszarze jest niewiele. Te które są bazują głównie na dość nieskutecznej strategii informacyjnej. Podczas warsztatu przyjrzymy się rozwiązaniom o innym charakterze, przekładającym się bezpośrednio na doświadczenia i relacje uczniów oraz metodyce ich skutecznego wdrażania.

 

Animowanie skutecznej profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych (prowadzący: Krzysztof Ostaszewski, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie)

 

Wspieranie dobrostanu psychicznego, emocjonalnego i fizycznego oraz zapobieganie zagrożeniom dla zdrowia: Podejmowanie wyzwania (prowadzący: Joyce K. Sebian, Senior Consultant, także w: Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA) - z tłumaczeniem)

  • Warsztat będzie dotyczyć roli szkół w promowaniu dobrostanu emocjonalnego, psychicznego i behawioralnego uczniów w kontekście zdrowia publicznego. Zostaną omówione stanowe i lokalne modele pracy ukierunkowanej na wdrożenie wysokiej jakości kompleksowych szkolnych systemów zdrowia psychicznego i badań ich wpływu na naukę i sukces w szkole i życiu. Omówimy kluczowe przesłania do dyskusji w lokalnych szkołach i społecznościach, pomagające zwiększyć tempo i jakość tych działań. W trakcie warsztatu zapraszam uczestników do dyskusji na temat tego, w jaki sposób mogą zastosować oparte na dowodach strategie i praktyki profilaktyczne w swoich własnych środowiskach, aby: 1) promować społeczno / emocjonalne uczenie się, 2) wspierać zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie i 3) poprawiać wyniki edukacyjne. W drugiej części sesji grupa zapozna się z elementami treningu uważności (mindfulness) i tym, jak można je zastosować w środowisku szkolnym w celu zmniejszania stresu i dbania o własne zdrowie. Uczestnicy uzyskają informacje możliwe do wykorzystania w codziennej praktyce szkolnej i społecznej. Zastanowimy się też, w jaki sposób możemy zachęcić inne osoby w środowisku do stosowania tych i innych strategii profilaktyki.

 

SYSTEM ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH W POLSCE - stan i rekomendacje dla zwiększenia skuteczności i efektywności planowania i realizowania działań profilaktycznych w mikro i makro skali. Projekt realizowany przez Fundację „Masz Szansę” jako zadanie publiczne na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach programu Bezpieczna+. Umowa nr MEN/2016/DWKI/1175 © 2017 Fundacja Masz Szansę

Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.